Đặt một cuộc họp với chúng tôi, và xem thời gian họp nhóm trực tuyến tại đây.

Các Lớp Học Tiếng Anh Trực Tuyến

 • Thời gian trực tuyến hoặc Việt Nam

  Thứ Hai 7 giờ tối - 8 giờ tối
  Thứ Ba 7 giờ tối - 8 giờ tối
  Thứ Sáu 4 giờ 30 chiều - 5 giờ 30 chiều
  Thứ Sáu 7 giờ 30 tối - 8 giờ 30 tối
  Thứ Bảy 4 giờ 30 chiều - 5 giờ 30 chiều
  Thứ Bảy
  7 giờ 30 tối - 8 giờ 30 tối
  Chủ Nhật 6 giờ sáng - 7 giờ sáng
  Chủ Nhật 11 giờ trưa - 12 giờ trưa

  ℹ️ Các cuộc họp ảo trực tuyến 
 • Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Một bài kiểm tra xếp lớp miễn phí đánh giá ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng và kỹ năng đọc hiểu để giúp bạn có vị trí tốt hơn với đúng người. Điều này không bắt buộc đối với MyTeacher hoặc thời gian Riêng tư, nhưng vui lòng đảm bảo làm bài kiểm tra này nếu bạn đang tham giaPay-As-You-Go!Các lớp học nhóm.

  ℹ️ Các cuộc họp ảo trực tuyến 
Indonesia Time Thailand Time Spain Flag Time Zone Mexico Time Zone Moscow Malay Time Hindi Time Zone France Iran Persian Time Iran Persian Time South Korean Time Zone Japan Bangladesh Time Vladivostok City in Russia Turkey Time Germany Thailand Time Quebec Vietnam Time Zone Dubai Casablanca Morocco Italian Time Brazil Time Pakistan Punjabi Time Zone Portugal Time

Poster Downloads Available

Các múi giờ khác

Mexico City

Mondays      6 AM - 7 AM
Tuesdays     6 AM - 7 AM
Fridays  3:30AM - 4:30 AM 
Fridays    6:30 AM - 7:30 AM 
Fridays    3:30 AM - 4:30 AM
Saturdays 6:30 AM - 7:30 AM 
Saturdays      5 PM - 6 PM 
Sundays    10 PM - 11 PM

Download Mexico Poster

Santiago Chile and Toronto

Monday 7 AM - 8 AM
Tuesday 7 AM - 8 AM
Friday 4:30 AM - 5:30 AM
Friday 7:30 AM - 8:30 AM
Saturdays 4:30 AM - 5:30 AM
Saturdays 7:30 AM - 8:30 AM
Saturdays 6 PM - 7 PM
Saturdays 11 PM - 12 AM

Download Chile Poster

Download Toronto Spanish Poster

Download Toronto French Poster

Download Toronto Arabic Poster

Download Toronto English Poster

Download Toronto Vietnamese Poster

Download Chile Poster

Peru, Ecuador and Colombia

Monday 7 AM - 8 AM
Tuesday 7 AM - 8 AM
Friday 4:30 AM - 5:30 AM
Friday 7:30 AM - 8:30 AM
Saturdays 4:30 AM - 5:30 AM
Saturdays 7:30 AM - 8:30 AM
Saturdays 6 PM - 7 PM
Saturdays 11 PM - 12 AM

Download Peru Poster

Download Ecuador Poster

Download Colombia Poster

Download Toronto Spanish Poster

Download Toronto French Poster

Download Toronto Arabic Poster

Download Toronto English Poster

Download Toronto Vietnamese Poster

São Paulo, Brazil

Mondays       9 AM - 10 AM
Tuesdays      9 AM - 10 AM
Fridays       6:30 AM - 7:30 AM
Fridays. 9:30 AM - 10:30 AM
Saturdays  6:30 AM - 7:30 AM
Saturdays   9:30 AM - 10:30 AM 
Sundays         8 PM - 9 PM
Mondays    1 AM - 2 AM (Like Sunday late night)

Download Brazil Poster

Germany, France, Portugal, Spain & Italy

Mondays 1 PM - 2 PM
Tuesdays 1 PM - 2 PM
Fridays 10:30 AM - 11:30 PM
Fridays 1:30 PM - 2:30 PM
Saturdays 10:30 AM - 11:30 PM
Saturdays 1:30 PM - 2:30 PM
Sundays 12 AM - 1 AM
Sundays 5 AM - 6 AM

Download German Poster

Download French Poster

Download Portuguese Poster

Download Spanish Poster

Download Italian Poster

Türkiye, Saudi Arabia, Moscow Russia and Cairo Egypt

Mondays 3 PM - 4 PM
Tuesdays 3 PM - 4 PM
Fridays 12:30 PM - 1:30 PM
Fridays 3:30 PM - 4:30 PM
Saturdays 12:30 PM - 1:30 PM
Saturdays 3:30 PM - 4:30 PM
Sundays 2 AM - 3 AM
Sundays 7 AM - 8 AM

Download Turkey Poster

Download Saudi Arabia Poster

Download Moscow Russia Poster

Dubai UAE

Mondays 4 PM - 5 PM
Tuesdays 4 PM - 5 PM
Fridays 1:30 PM - 2:30 PM
Fridays 4:30 PM - 5:30 PM
Saturdays 1:30 PM - 2:30 PM
Saturdays 4:30 PM - 5:30 PM
Sundays 3 AM - 4 AM
Sundays 8 AM - 9 AM

Download Dubai Poster

Thái Lan và Việt Nam

Mondays    7 PM - 8 PM
Tuesdays   7 PM - 8 PM
Fridays  4:30 PM - 5:30 PM 
Fridays  7:30 PM - 8:30 PM
Saturdays 4:30 PM - 5:30 PM
Saturdays 7:30 PM - 8:30 PM 
Sundays     6 AM - 7 AM 
Sundays   11 AM - 12 PM

Download Thailand Poster

Download Vietnam Poster

Đài Loan và Trung Quốc

Mondays    8 PM - 9 PM
Tuesdays   8 PM - 9 PM
Fridays  5:30 PM - 6:30 PM 
Fridays  8:30 PM - 9:30 PM
Saturdays 5:30 PM - 6:30 PM
Saturdays 8:30 PM - 9:30 PM 
Sundays     7 AM - 8 AM 
Sundays   12 PM - 1 PM

Download Taiwan Poster

Download China Poster 

Hàn Quốc và Nhật Bản

Mondays    9 PM - 10 PM
Tuesdays   9 PM - 10 PM
Fridays  6:30 PM - 7:30 PM 
Fridays  9:30 PM - 10:30 PM
Saturdays  6:30 PM - 7:30 PM
Saturdays  9:30 PM - 10:30 PM
Sundays     8 AM - 9 AM 
Sundays   1 PM - 2 PM

Download Korea Poster

Download Japan Poster

Phiêu lưu du lịch

Trải nghiệm phía bên kia của thế giới với Cuộc phiêu lưu du lịch của chúng tôi, một trại hè có giá trị dành cho người lớn khiến lối sống của những người giàu có và nổi tiếng trở nên lạc hậu.

A new perspective on life!

Registrations and Appointments