مجموعه: زمان برای 5 نفر

این مجموعه برای گروه های 5 نفره MyTeacher می باشد

دوره های مبتنی بر برنامه درسی برای فراگیران جدی تر.

My Teacher Time تعهدی است به 30 ، 63 ، یا 105 ساعت با جای نگرانی نیست درباره پیوستن افراد غریبه جدید یا تغییر معلمتان. برای کلاس های خصوصی ، گروه های کوچک ، یا گروه های بزرگ . برنامه ریزی My Teacher Time بیشتر است قابل انعطاف از کلاس های گروهی، و همینطور است زمان شما مربی شخصی انگلیسی دارد برای شما! تو می توانی هر زمان شروع کنید!

1 از 3

معلم شما. زمان خود را.

آ ، ب یا ج - دوبله شده معلم من زیراشما تعهد به 30 ، 63 ، یا 105 ساعت استما تعهد بیش از حد!

بازگشت به منوی معلم من