معلم من

سرویس MyTeacher راهی برای ترتیب دادن جلسات در خانه، دفتر، دفتر ما، آنلاین یا کمی از هر کدام است. 

برای راحتی شما، ما در نهایت اکثر کارت های اعتباری را می پذیریم، و پرداخت ها از طریق انتقال بانکی به حساب بانکی شرکت ما در تایوان نیز پذیرفته می شود.  ایجاد فاکتورهای شرکتی مناسب برای شما (در صورت درخواست) نیز خوب است.  شما زمان و فرکانس را تنظیم می کنید، یک سند زمان دریافت می کنید  و ما دقیقاً متوجه می شویم که چه کسی برای مشاوره هایی که شما به دنبال آن هستید مناسب است. شما نام ببرید  زبان، زمان و مکان و ما بقیه کارها را انجام می دهیم. 

1-2 نفر

1 از 3