مجموعه: Prices

Here you can see all products and prices available in the rosscline.com store. This store is the iLearn.tw store, and we use rosscline.com for online around the world to make this more suitable for an international audience.
 • English for Business And Working Professionals

  انگلیسی تجاری

  انگلیسی زبان بین المللی تجارت است. ما انگلیسی تجاری را پیشنهاد می کنیم تا به شما در درک دنیای تجارت و کسب مهارت های زبانی مورد نیاز در بازار جهانی کمک کنیم. مشتریان انگلیسی تجاری ما تجربه عملی در موقعیت‌های معمول محل کار و اعتماد به زبان انگلیسی کسب می‌کنند. شاید بخواهید انگلیسی خود را بهبود ببخشید تا در یک مصاحبه شغلی، در مذاکرات یا جلسات کاری حرفه ای تر به نظر برسید. مشتریان دنیای شرکت ها را کاوش خواهند کرد و درکی از زمینه های کلیدی شیوه های تجاری مدرن به دست خواهند آورد.

 • برخی از موضوعات مورد علاقه:

  1.  ارتباطات تجاری

  2.  منابع انسانی

  3. معاشرت بین فرهنگ‌ها

  4. مدیریت بازرگانی

  5.  مذاکرات

  6. ارائه‌ها

  7.  جلسات

  8. نوشتن ارتباطات به زبان انگلیسی

  9. تجارت بین‌المللی

  10.  مالی

  11.  مهارت های مصاحبه

  12.  بازاریابی و تبلیغات